ధర్మో రక్షతి రక్షితః . . . . .      సత్యమేవ జయతే . . . . .      JUDICIAL PREVIEW ....       TRANSPARENCY THROUGH JUDICIAL PREVIEW ....      న్యాయ పరమైన ముందు సమీక్ష ద్వారా పారదర్శకత . . . .      

12/08/2020: Tender documents relating to - The Upgradation of Canal System from Pothireddypadu Head Regulator and BCR Complex from foreshore of Srisailam Reservoir and (2) Improvements to existing SRBC/GNSS Canal upto Berm level from Banakacherla Complex to Gorakallu Balancing Reservoir from KM 0/0 to KM 56.775. in Andhra Pradesh..inviting Objections / Suggestions...

Vision

Vision

Transparency Through Judicial Preview

Our vision is to create Andhra Pradesh as a corruption-free state in the country by enhancing transparency through judicial preview for all projects envisaged in the schedule of the Judicial Preview Act, 2019. In the public procurement prior to inviting tenders shouldering the responsibility of safe guarding the public money for effective and optimal utilisation giving no room for diversion.
APJP, Copyright © . All Rights Reserved.

Powered By iDWT