ధర్మో రక్షతి రక్షితః . . . . .      సత్యమేవ జయతే . . . . .      JUDICIAL PREVIEW ....       TRANSPARENCY THROUGH JUDICIAL PREVIEW ....      న్యాయ పరమైన ముందు సమీక్ష ద్వారా పారదర్శకత . . . .      

12/08/2020: Tender documents relating to - The Upgradation of Canal System from Pothireddypadu Head Regulator and BCR Complex from foreshore of Srisailam Reservoir and (2) Improvements to existing SRBC/GNSS Canal upto Berm level from Banakacherla Complex to Gorakallu Balancing Reservoir from KM 0/0 to KM 56.775. in Andhra Pradesh..inviting Objections / Suggestions...

The Right To Information Act, 2005 No. 22 Of 2005
English VersionDownload


Telugu VersionDownload

Our Rti Officials


1. The Secretary,
O/O Judge - Judicial Preview
Govt Of Ap
State Public Information Officer
2. The Superintendent
O/O Judge - Judicial Preview
Govt Of Ap
Assistant Public Information Officer

APJP, Copyright © . All Rights Reserved.

Powered By iDWT