ధర్మో రక్షతి రక్షితః . . . . .      సత్యమేవ జయతే . . . . .      JUDICIAL PREVIEW ....       TRANSPARENCY THROUGH JUDICIAL PREVIEW ....      న్యాయ పరమైన ముందు సమీక్ష ద్వారా పారదర్శకత . . . .      

28/05/2020: Tender documents relating to the NDB project works - Widening and Strengthing (including maintenance) of State Highways, and Major district Roads in A.P..inviting Objections / Suggestions...

Photo Gallery

Unveiling of official logo & inauguration of official website of AP Judicial Preview
by the hon'ble CM of AP Sri Y.S.Jagan Mohan Reddy garu on 07-10-2019
Oath Taking Ceremony


APJP, Copyright © . All Rights Reserved.

Powered By iDWT