ధర్మో రక్షతి రక్షితః . . . . .      సత్యమేవ జయతే . . . . .      JUDICIAL PREVIEW ....       TRANSPARENCY THROUGH JUDICIAL PREVIEW ....      న్యాయ పరమైన ముందు సమీక్ష ద్వారా పారదర్శకత . . . .      

28/05/2020: Tender documents relating to the NDB project works - Widening and Strengthing (including maintenance) of State Highways, and Major district Roads in A.P..inviting Objections / Suggestions...

Objections Recieved From Public

November - 2019


S.No Name of the Project Tender Inviting Department Sector Project Cost Date Of Receipt Objections Recieved From General Public
1 Selection of Operator for Procurement, Operation & Maintenance Of 350 Nos, 9m/12m Fully Built AC Electric Buses APSRTC Transport Terminus & Depots Above 100 Crores 25-11-2019 View Objections
October - 2019


S.No Name of the Project Tender Inviting Department Sector Project Cost Date Of Receipt Objections Recieved From General Public
1 Selection of Service Provider for providing Emergency Response Services (108) across Andhra Pradesh APMSIDC Health Above 100 Crores 23-10-2019 View Objections
2 Selection of Service Provider for providing MMU Services (104) across Andhra Pradesh APMSIDC Health Above 100 Crores 23-10-2019 View Objections
3 Selection of Agency to extablish and operate Emergency Response Center (ERC) in Andhra Pradesh APMSIDC Health Above 100 Crores 23-10-2019 View Objections
4 Design, Manufacture, Supply, Commissioning, Operations and Maintenance of borewell drilling rigs across all the districts of Andhra Pradesh Panchayat Raj and Rural Development Water Supply Above 100 Crores 24-10-2019 View Objections

APJP, Copyright © . All Rights Reserved.

Powered By iDWT