ధర్మో రక్షతి రక్షితః . . . . .      సత్యమేవ జయతే . . . . .      JUDICIAL PREVIEW ....       TRANSPARENCY THROUGH JUDICIAL PREVIEW ....      న్యాయ పరమైన ముందు సమీక్ష ద్వారా పారదర్శకత . . . .      

28/05/2020: Tender documents relating to the NDB project works - Widening and Strengthing (including maintenance) of State Highways, and Major district Roads in A.P..inviting Objections / Suggestions...

Findings and Recommendations of the Hon'ble Judge, Judicial Preview, A.P., in case of Construction of flood protection wall along the left margin of Krishna river from Kanakadurgamma varadhi to Kotinagar at Vijayawada city


APJP, Copyright © . All Rights Reserved.

Powered By iDWT