ధర్మో రక్షతి రక్షితః . . . . .      సత్యమేవ జయతే . . . . .      JUDICIAL PREVIEW ....       TRANSPARENCY THROUGH JUDICIAL PREVIEW ....      న్యాయ పరమైన ముందు సమీక్ష ద్వారా పారదర్శకత . . . .      

28/05/2020: Tender documents relating to the NDB project works - Widening and Strengthing (including maintenance) of State Highways, and Major district Roads in A.P..inviting Objections / Suggestions...

Headquarters

 • Office Address

  Camp Office, R&B Guest House,

  Collector's Bungalow road,
  Nagarampalem, Guntur,
  Andhra Pradesh-522004

 • Contact Us
  0863 2225333

     judge-jpp@ap.gov.in
     apjudicialpreview@gmail.com
 • Route Map

APJP, Copyright © . All Rights Reserved.

Powered By iDWT