ధర్మో రక్షతి రక్షితః . . . . .      సత్యమేవ జయతే . . . . .      JUDICIAL PREVIEW ....       TRANSPARENCY THROUGH JUDICIAL PREVIEW ....      న్యాయ పరమైన ముందు సమీక్ష ద్వారా పారదర్శకత . . . .      

28/05/2020: Tender documents relating to the NDB project works - Widening and Strengthing (including maintenance) of State Highways, and Major district Roads in A.P..inviting Objections / Suggestions...

Key Management Personnel

Key Management Personnel
1. Justice Dr. B. Siva Sankara Rao
                                      M.Com, LL.M, Ph.D, (LL.D)

The Hon’ble Judge - Judicial Preview
2. Shri Sumit Kumar,IAS.,
Managing Director, APSFL
Nodal Officer for Judicial Preview
3. Smt Rashmi Abhichandani,LL.M.,
Chief General Maganer, (Law), APIIC Nodal Officer and Legal Assistance
4.Sri B. Sivaramakrishna,B.Tech.
Dy. Chief Engineer (Rtd), PR & RD Dept,
Engineer (Civil Projects)"
Technical Assistance(Engg) to
The Hon’ble Judge - Judicial Preview
5. Sri B.S.V.Ramana Rao,B.E.,MIE,
FIV & CHARTERED ENGINEER
Executive Engineer, (Deputy Director) ACB, Head Quarters, Andhra Pradesh
Vijayawada. (On OD to Judicial Preview) (Technical Assistance)6.Dr. C.S.R Murthy,
M.A.,(Anthro)., M.A.,(Eng), PGDCE,(Eng),PGDCMP (Comp),
M.Sc.,(Geography)., M.Sc.,(Env.Sci)(Gold Medalist).,
LL.M., M.B.A., M.Phil., Ph.D., APSET.(Mgmt).


P.S to the Hon’ble Judge-Judicial Preview


APJP, Copyright © . All Rights Reserved.

Powered By iDWT