ధర్మో రక్షతి రక్షితః . . . . .      సత్యమేవ జయతే . . . . .      JUDICIAL PREVIEW ....       TRANSPARENCY THROUGH JUDICIAL PREVIEW ....      న్యాయ పరమైన ముందు సమీక్ష ద్వారా పారదర్శకత . . . .      

12/08/2020: Tender documents relating to - The Upgradation of Canal System from Pothireddypadu Head Regulator and BCR Complex from foreshore of Srisailam Reservoir and (2) Improvements to existing SRBC/GNSS Canal upto Berm level from Banakacherla Complex to Gorakallu Balancing Reservoir from KM 0/0 to KM 56.775. in Andhra Pradesh..inviting Objections / Suggestions...

Key Management Personnel

Key Management Personnel
1. Justice Dr. B. Siva Sankara Rao
                                      M.Com, LL.M, Ph.D, (LL.D)

The Hon’ble Judge - Judicial Preview
2. Smt Rashmi Abhichandani,LL.M.,
Chief General Maganer, (Law), APIIC Nodal Officer and Legal Assistance3.Dr. C.S.R Murthy,
M.A.,(Anthro)., M.A.,(Eng), PGDCE,(Eng),PGDCMP (Comp),
M.Sc.,(Geography)., M.Sc.,(Env.Sci)(Gold Medalist).,
LL.M., M.B.A., M.Phil., Ph.D., APSET.(Mgmt).


P.S to the Hon’ble Judge-Judicial Preview


APJP, Copyright © . All Rights Reserved.

Powered By iDWT