ధర్మో రక్షతి రక్షితః . . . . .      సత్యమేవ జయతే . . . . .      JUDICIAL PREVIEW ....       TRANSPARENCY THROUGH JUDICIAL PREVIEW ....      న్యాయ పరమైన ముందు సమీక్ష ద్వారా పారదర్శకత . . . .      

28/05/2020: Tender documents relating to the NDB project works - Widening and Strengthing (including maintenance) of State Highways, and Major district Roads in A.P..inviting Objections / Suggestions...

Findings & Recommendations Of The Hon'ble Judge, Judicial Preview On Providing Drinking Water Supply Scheme to Uddanam area of Srikakulam district in Andhra Pradesh


Modification to the findings in pursuant to the letter of the Engineer-in-Chief, APRWS & S, dept, dated. 18-05-2020 in respect of the project " Providing Drinking Water Supply Scheme to Uddanam area of Srikakulam district in Andhra Pradesh.


APJP, Copyright © . All Rights Reserved.

Powered By iDWT