ధర్మో రక్షతి రక్షితః . . . . .      సత్యమేవ జయతే . . . . .      JUDICIAL PREVIEW ....       TRANSPARENCY THROUGH JUDICIAL PREVIEW ....      న్యాయ పరమైన ముందు సమీక్ష ద్వారా పారదర్శకత . . . .      

28/05/2020: Tender documents relating to the NDB project works - Widening and Strengthing (including maintenance) of State Highways, and Major district Roads in A.P..inviting Objections / Suggestions...

Decision Of The Hon'ble Judge, Judicial Preview On Supply of Peanut-Jaggery Chikki to school children under Jagananna Gorumudda (Mid day meal scheme)”for the year 2020-21 in Andhra Pradesh


APJP, Copyright © . All Rights Reserved.

Powered By iDWT